Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper, voor zover deze laatste in strijd zijn met onderhavige voorwaarden.
 2. Alle offertes zijn zonder enige verbintenis en worden enkel ten titel van inlichting gegeven.
 3. De eventuele vermelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot vergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.
 4. Niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud in artikel 11, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de koper op het ogenblik van de levering.
 5. De levering en aanvaarding van de goederen wordt van rechtswege geacht te zijn geschied bij het verlaten van de magazijnen van de verkoper. Die aanvaarding heeft onherroepelijk voor gevolg dat alle zichtbare gebreken gedekt zijn.
 6. De door de verkoper geleverde goederen worden geacht conform te zijn aan de bestelling behoudens schriftelijke klacht per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering. De korte vervaltermijn van art. 1648 B.W. wordt, in gemeen akkoord, bepaald op 1 maand na de ontdekking van het verborgen gebrek. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, is de verkoper enkel gehouden tot de vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, of, wanneer vervanging niet meer mogelijk is, tot het betalen van een vergoeding gelijk aan de waarde van de bedoelde goederen. De verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijv. gederfde winst of vertragingsboetes, kosten voor afbraak, herstelling en opbouw, onderzoeks- en personeelskosten.
 7. De verkoper kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele kleurschakeringen op de geleverde producten. Bovendien zijn kleurafwijkingen in de tijd steeds mogelijk, zodat ook de kleurechtheid niet wordt gewaarborgd door de verkoper.
 8. De verkoper heeft het recht om van de koper de waarborgen te eisen die hij noodzakelijk acht. De eventuele weigering van de koper, hetzij de niet nakoming van zijn verplichtingen, verlenen de verkoper het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Dit recht doet geenszins afbreuk aan het recht van de verkoper op een schadevergoeding
 9. Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen van de verkoper contant betaalbaar op de door de verkoper opgegeven bankrekening. Elke niet op de overeengekomen vervaldag uitgevoerde betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de ontvangst van de betaling nalatigheidsintresten opbrengen aan een rentevoet gelijk aan 10%. Bovendien zal elke niet op de vervaldag betaalde factuur van rechtswege om en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.250,00.
 10. Alle overeenkomsten gesloten door de verkoper worden geacht onderworpen te zijn aan het Belgische recht. Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
 11. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de door de koper verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken.
 12. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie vertrekt via haar website, catalogus of andere communicatie. Prijzen, maten, afbeeldingen gelden onder voorbehoud van vergissingen, zet- en drukfouten.
 13. Conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens, geeft de klant aan de verkoper de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand van de verkoper en te verwerken. Zoals voorzien in de Wet van bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de verwerking van de persoonsgegevens, is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De aldus verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern, commercieel en marketinggebruik. Zij mogen medegedeeld worden aan andere ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verkoper zijn verbonden voor commerciële prospectie. Als de klant zulks niet wenst, kan hij daarvoor een gewone brief schrijven aan de verkoper met vermelding van naam, adres en klantnummer.