check

Gratis pakketbezorging vanaf € 250,-

check

Gangbare levertijd thuislevering: 1 à 5 werkdagen

check

Leveren naar Nederland? Contacteer ons

Gema Plastics logo

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens:  

Gema bv

Paalsesteenweg 73/2, 3580 Beringen

Info@gema-plastics.be

011/43.40.75

Ondernemingsnummer: 0453.426.795

BTW-nummer: BE 0453.426.795

Bank gegevens:

KBC Bank

IBAN: BE 48 4526 1569 9127

BIC: KREDBEBB

 

 1. De e-commerce website van Gema bv, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Paalsesteenweg 73/2 te Beringen 3580, BTW BE 0453.426.795, (hierna 'Gema') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Gema moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Gema aanvaard zijn.

 

 1. Alle offertes zijn zonder enige verbintenis en worden enkel ten titel van inlichting gegeven.

 

 1. De eventuele vermelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot vergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

 

 1. Niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud in artikel 11, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de koper op het ogenblik van de levering.

 

 1. De levering en aanvaarding van de goederen wordt van rechtswege geacht te zijn geschied bij het verlaten van de magazijnen van de verkoper. Die aanvaarding heeft onherroepelijk voor gevolg dat alle zichtbare gebreken gedekt zijn.

 

 1. De door de verkoper geleverde goederen worden geacht conform te zijn aan de bestelling behoudens schriftelijke klacht per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering. De korte vervaltermijn van art. 1648 B.W. wordt, in gemeen akkoord, bepaald op 1 maand na de ontdekking van het verborgen gebrek. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, is de verkoper enkel gehouden tot de vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, of, wanneer vervanging niet meer mogelijk is, tot het betalen van een vergoeding gelijk aan de waarde van de bedoelde goederen. De verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijv. gederfde winst of vertragingsboetes, kosten voor afbraak, herstelling en opbouw, onderzoeks- en personeelskosten.

 

 1. De verkoper kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele kleurschakeringen op de geleverde producten. Bovendien zijn kleurafwijkingen in de tijd steeds mogelijk, zodat ook de kleurechtheid niet wordt gewaarborgd door de verkoper.

 

 1. De verkoper heeft het recht om van de koper de waarborgen te eisen die hij noodzakelijk acht. De eventuele weigering van de koper, hetzij de niet nakoming van zijn verplichtingen, verlenen de verkoper het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Dit recht doet geenszins afbreuk aan het recht van de verkoper op een schadevergoeding

 

 1. Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen van de verkoper contant betaalbaar op de door de verkoper opgegeven bankrekening. Elke niet op de overeengekomen vervaldag uitgevoerde betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de ontvangst van de betaling nalatigheidsintresten opbrengen aan een rentevoet gelijk aan 10%. Bovendien zal elke niet op de vervaldag betaalde factuur van rechtswege om en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.250,00.

 

 1. Alle overeenkomsten gesloten door de verkoper worden geacht onderworpen te zijn aan het Belgische recht. Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

 

 1. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de door de koper verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken.

 

 1. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie vertrekt via haar website, catalogus of andere communicatie. Prijzen, maten, afbeeldingen gelden onder voorbehoud van vergissingen, zet- en drukfouten.
  1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Gema niet.  Gema is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Gema is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
  2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant per mail om vooraf met ons contact op te nemen.
  3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Gema.  Gema kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

 1. Conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens, geeft de klant aan de verkoper de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand van de verkoper en te verwerken. Zoals voorzien in de Wet van bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de verwerking van de persoonsgegevens, is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De aldus verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern, commercieel en marketinggebruik. Zij mogen medegedeeld worden aan andere ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verkoper zijn verbonden voor commerciële prospectie. Als de klant zulks niet wenst, kan hij daarvoor een gewone brief schrijven aan de verkoper met vermelding van naam, adres en klantnummer.

 

 1. De leveringsprijs wordt bepaald aan de hand van de samenstelling van het winkelmandje. Automatisch wordt de goedkoopst mogelijke verzendmethode en bijhorende kost gehanteerd.

 

 1. Indien nodig dient de leverplaats veilig en vlot bereikbaar te zijn voor vrachtwagens.
   
 2. De bepalingen van het herroepingsrecht gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Gema. 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Gema via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen (via e-mail of post) van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor een e-mail sturen naar retour@gema-plastics.be, maar is hiertoe niet verplicht.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De goederen moeten binnen de 10 dagen na de bevestiging van de retour door Gema terug ingeleverd zijn.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Gema zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Gema het aankoopbedrag, exclusief leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Gema op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Gema wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Producten die geen stockartikels zijn, en dus speciaal voor de klant besteld of gemaakt worden, kunnen niet teruggenomen worden. Als dit het geval is, dan wordt dit duidelijk vermeld bij het artikel.
 1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de  klantendienst van Gema (info@gema-plastics.be) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Gema.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Gema zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

 1. Gema is niet verantwoordelijk voor de bepaling of een bouwproduct al dan niet geschikt is voor de beoogde werken. Er kan wel desgewenst extra technische productinformatie opgevraagd worden via de contactpagina .

 

 1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Gema om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 1. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Gema. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×